Faculty‎ > ‎

Emeriti Faculty

This is a list of professors who taught at our Department:

1989-2013 Shinji YAMASHITA
1983-2012 Takeo FUNABIKI
1987-2010 Teruo SEKIMOTO
1979-2006 Abito ITO
1967-1970, 1979-1998 Yoshio ONUKI
1969-1983 Teigo YOSHIDA
1958-1987 Chie NAKANE
1962-1990 Taryo OBAYASHI (late)
1956-1987 Kazuo TERADA (late)
1953-1954 Kenichi SUGIURA (late)
1951-1970 Seiichi IZUMI (late)
1951-1968 Toshihiko SONO (late)
1951-1964 Eiichiro ISHIDA (late)